3 enkle metoder for å dyrke basilikum hele året

Basilikum

Basi­likum er en av de enkleste urtene å dyrke, her får du tips til tre forskjel­lige måter å dyrke den på som gir deg mas­se­vis av flott basi­likum inne eller i kjøkkenhagen.

Basilikum tre tips til dyrking
Basi­likum kan dyrkes på flere måter.

Basi­likum kan dyrkes fra frø, stik­linger eller ved å dele en plante. Du kan selvsagt kjøpe urtepot­ter i mat­bu­tikken etter behov, men det er fak­tisk ikke så stor innsats som skal til for å være selv­forsynt med urten hele året.

Basi­likum tåler ikke frost, så plant den ikke ut i kjøkken­hagen før siste frost­natt. Basi­likum trenger ikke mye næring, gjød­sler du for hardt mis­ter den fak­tisk noe smak. Den må stå lyst og varmt. Den kan bli solsvidd i direk­te sol, og er der­for fin i sam­planti­nger der den får litt skygge i løpet av dagen, eller i et østvendt vin­du om som­meren. Vannes når pot­ta er blitt litt tørr, gjerne på skålen. Hærmygg (banan­fluer) kan være et prob­lem innendørs, bruk klistrepa­pir ved pot­ten og vann på skålen og ikke rett på jor­da. Har du en tett plante, får den lett mugg og råte hvis du er gen­erøs med vanningen.

Det finnes forskjel­lige basi­likum, den vi bruk­er mest i mat (pas­ta, piz­za, pesto) er den stor­bladete, ital­ienske typen. Den greske basi­liku­men er også god, men har små blad­er og tet­tere vekst. Felles for alle typer, er at de blir tet­tere når du bruk­er dem: klipp av det du skal ha rett over et blad­par, og det vokser to nye skudd ut.

Basilikum klippet over bladpar
Klip­per du av stilket/toppen rett over et blad­par, vokser to nye skudd videre og plan­ta blir tettere.

Basilikum fra frø:

Så basi­likum­frø i en melkekar­tong, urtepotte, yoghurt­beger eller såbrett. Dekk med plast til det spir­er godt, en lys vin­duskarm på kjøkkenet er fint. Jeg sår ofte i en urtepotte som jeg set­ter ned i en brukt gjen­nom­sik­tig plas­t­pose og binder en strikk rundt top­pen på. Prik­le om (se hvor­dan her) når frø­plantene har fått egne blad­er i pot­ter med tre-fire små­planter i hver potte. Du kan så basi­likum hele året, men må gi til­leg­gslys i vin­ter­halvåret (helst vekstlys).

basilikum fra frø
Basi­likum får du i mange vari­anter, også rødbladet.

Fra stiklinger:

Bruk egne planter eller en potte basi­likum du har kjøpt til stik­lings­ma­te­ri­ale. Klipp av topp­skud­det før det blom­str­er, et 10–12 cm langt skudd, og pass på at du klip­per rett over et blad­par, så du har en stik­ling med minst to sett blad­er. Sett to-tre slike stik­linger i et glass vann (romtem­per­atur på van­net, ikke iskaldt). Bladene skal ikke være under vann. Glas­set skal stå lyst, men ikke midt i sol­stei­ka. Etterfyll med vann når det fordamper.

bailikum stiklinger i vann

Etter en uke ser du at det beg­yn­ner å bli røt­ter på stilkene (se bildet over). Når det er mange røt­ter som her, pot­ter du opp stik­lin­gene i nye pot­ter eller yoghurt­be­gre, sett to-tre stilk­er sam­men i en potte, du skal jo klippe av plantene når du trenger basi­likum i mat­en. Sett plantene lyst, men pass på at de ikke blir solsvid­de i vin­duskar­men. Samme frem­gangsmåte kan brukes på mynte.

Deling av basilikumplanter

Har du en stor potte basi­likum, kan­skje kjøpt hos gart­neri eller i mat­bu­tikken, kan den deles. En slik potte består av minst 30 frøplanter!

Vann godt først og la stå en stund så du ikke øde­leg­ger røt­tene. Vend pot­ta opp/ned og løft jord­klumpen med planten ut. Bruk tom­lene og dra jord­klumpen for­sik­tig fra hveran­dre i flere biter. Fram­gangsmåten er lik den du finner detal­jert her. Nå kan du dele jord­klumpene i flere planter, minst fire, gjerne enda flere.

Pott opp hver del i en ny potte med god jord. Har du liten plass, kan du plante en eller flere klumper opp i en stor potte med andre urter og ha lett tilgjen­gelige kry­d­derurter. Unngå råte og mugg ved å tynne vekk de mest spin­kle skud­dene og klippe ned noen stilk­er innimel­lom så det kom­mer til luft. Vann litt, og sett lyst men ikke i direk­te sol.

LES OGSÅ: Slik prik­ler du om basilikum