Gjensyn med Biggest Little Farm

Hvordan har det gått med gården?

BIGGEST LITTLE FARM: Vi får bli med tilbake til Apri­cot Lane Farms og ekteparet Mol­ly og John Chester i Cal­i­fo­nia i en kort oppføl­ger­film, Biggest Lit­tle Farm: The Return (2022)

Molly fra Biggest Little Farm 2

Mol­ly Chester fra Apri­cot Lane Farms. © Apri­cot Lane Farms/Disney+

Husker du doku­men­tarfil­men Biggest Lit­tle Farm (Det store vesle livet på går­den, 2018) som jeg omtalte her? Den rørende fil­men han­dler om ekteparet John og Mol­ly Chester som må fly­tte fra byen for­di omplasser­ing­shun­den bjef­fer så mye at de blir kastet ut fra boli­gen. De drøm­mer om et liv på lan­det, der bikk­ja kan bjeffe så mye den ork­er og mat­in­ter­esserte Mol­ly kan dyrke grønnsak­er og frukt. De ender opp på Apri­cot Lane Farms i Cal­i­for­nia som lig­ger mer eller min­dre brakk. Nabogår­dene lig­ger øde, dri­vhusene og anlegg forlatt. 

En lang rekke år med mye arbeid, mot­gang og strev gjør det nesten ube­gripelig at de hold­er ut, men det gjør de! Til tross for prærieul­ver, hønse­hauk­er, skog­brann og katas­tro­fer, tvi­hold­er de på sitt par­adis. Etter 8 år er en tørr ørken blitt et frodig område på jor­das og dyrenes pre­miss­er. Men hvor­dan gikk det med dem etterpå?

Tilbake til Biggest Little Farm

The Biggest Lit­tle Farm: The Return, er en 28 min­ut­ter lang oppføl­ger­film som innled­ningsvis forteller his­to­rien fra starten av, og at de dyrk­er mer enn 160 ulike ting på går­den. Om at kvaliteten på mat­en henger nøye sam­men med jor­da den er dyr­ket i. Det er fort­satt mer enn nok å gjøre på går­den, ikke minst er det en heldagsjobb året rundt å ha etter­syn med alle dyra. Fam­i­lien kom­mer til en erk­jen­nelse av at det er ikke så enkelt å slippe går­dens mange dyr tett innpå og la de ta plass i hjertet, for en dag må man ta farvel med dem. 

Vi får et gjen­syn med grisen Emma, som var går­dens første gris og har fått egen bok (se Ama­zon). Nå lever hun et slaraf­fen­liv etter seks store grisekull. Men poenget med en gård er jo at alt på går­den må tjene går­den. Så når Emma har hatt et friår, må hun igang med et nytt kull grisunger. Uten å avs­løre for mye, går det ikke så godt med det nye grisekullet. 

Under mot­toet ‘alle må bidra’, hjelper søn­nen til på går­den, ikke minst gjør han en innsats med å spise opp det han kom­mer over av frukt. Bikk­ja Blue jager kanin­er og blir kom­p­is med et lam som fam­i­lien må ta seg av. Det er en kort fortelling som egentlig ikke til­før­er så mye til his­to­rien, annet en reprise av den røde trå­den i første film: det løn­ner seg å dri­ve går­den på jor­das og dyras premisser.

Åpen gård og kokebok

I vår- og som­mers­esongen er det mulig å få omvis­ning på går­den på lørdager (bil­lett må kjøpes) eller se marked­sha­gen, han­dle grønnsak­er og frukt. Oppføl­ger­fil­men vis­er noen klipp fra omvis­nin­gene, der enkelte deltakere kom­mer fra den andre siden av jordkloden. 

Mens John Chester filmer det som foregår på går­den, er Mol­ly opp­tatt av mat. Hennes bak­grunn som kokk og drøm­men om råvar­er av topp kvalitet var noe av dri­vkraften til at ekteparet endte på Apri­cot Lane Farms. Nå kom­mer den første koke­bo­ken: The Apri­cot Lane Farms Cook­book, der Mol­ly forteller om råvarenes beskaf­fen­het, og forskjellen på kon­ven­sjonelt dyrkede ingre­di­enser og det som kom­mer fer­skt rett fra går­den. Noen his­to­ri­er fra går­den er det også.

Kokebok

Boka er kan­skje ikke så nyt­tig for den som ikke har til­gang på tilsvarende gode råvar­er (men den er inter­es­sant!). Boken utgis 25. okto­ber 2022, og kan bestilles fra blant annet Ama­zon.

 


Biggest Lit­tle Farm: The Return er på Dis­ney +. Se går­dens hjemme­side på Apricotlanefarms.com eller se Face­book.

Se trail­er her:

Hvis ikke videoen vis­es over, kan du klikke deg til Youtube her.