Bli med i en REKO-ring der du bor og kjøp mat lokalt

Kjøp ferske råvarer direkte fra lokalprodusentene

Det er startet flere REKO-ringer for kortreist, lokal og bærekraftig mat i Norge. Bli med, du også! Vi gir deg tips til en vel­lykket han­del med lokale produsenter.

Reko-ring lar deg treffe lokale produsenter

En REKO-ring er et nettverk for salg og kjøp av lokal og kortreist mat, både økol­o­gisk, bio­dy­namisk og tradis­jonelt pro­dusert mat av alle slag. Det kan være alt fra melk og brød til grønnsak­er, kjøttvar­er, mel, hon­ning, saft, kak­er, urter og egg. Dette har blitt pop­ulært, ikke minst for­di mange nå får tak i økol­o­giske var­er som du ikke finner i nær­bu­tikken. Her har du muligheten til å gjøre et godt kjøp, hvis du leter litt.

Kon­tak­ten skjer via Face­book-grup­per før utlev­er­ing finner sted. Utlev­er­ing er gjerne et sen­tralt sted, en park­er­ingsplass foran skole eller råd­hus, der pro­dusen­ter og kun­der tre­f­fer hveran­dre for utlevering/henting av bestilte var­er. Nå gjet­ter du kan­skje hvor­for park­er­ingsplassen ved skolen plut­selig var full med folk som hutret en mørk vin­terkveld midt i uka?

REKO på Facebook

Face­book kan du bli medlem i en REKO-gruppe nær deg, og se inn­leggene fra ulike pro­dusen­ter. Du søk­er etter «REKO» på Face­book og ser hvilke sted­er som dukker opp.

Øverst i grup­pa vil det stå når og hvor neste utlev­er­ing er bestemt. Det er denne utlev­erin­gen du bestiller til. Det er gjerne en utlev­er­ing hver måned, oftere eller sjeld­nere avhenger av grup­pa og sesong.

Noen ganger vil det være samme type var­er som tilbys fra ulike pro­dusen­ter. Da kan det lønne seg å sjekke litt i forhold til pris og kvalitet. Enkelte tar seg godt betalt, med tanke på at det er direk­te­salg. Husk også at noe er økol­o­gisk og Debio-mer­ket, noe ikke, når du sam­men­lign­er pris.

I kom­men­tar­fel­tet til pro­dusentenes inn­legg bestiller varene du vil ha. Noen ganger skal varene betales på forhånd, da en del pro­duk­sjon foregår etter behov. Mange er småskalapro­dusen­ter, og har ikke store varelagre.

Slik gjør du en REKO-handel:

 • Meld deg inn i nærmeste REKO-gruppe på Face­book. Les grup­pebeskriv­elsen for nyt­tig informasjon!
 • Sjekk når dato for neste utlev­er­ing er – pass­er det å hente var­er da, er det bare å bla gjen­nom pro­dusentenes innlegg.
 • Skriv tydelig hva du vil ha i kom­men­tar­fel­tet til pro­dusen­ten du vil bestille fra, f.eks «Jeg bestiller et brett egg og 500g hon­ning» for hent­ing xx dato. Pro­dusen­ten svar­er på ditt inn­legg, så du får bekreftet at bestill­in­gen er mot­tatt. Ofte skriv­er pro­dusen­ten i sitt inn­legg hvor­dan betal­ing skal foregå (kon­tant eller Vipps, på forhånd eller ved utlev­er­ing). Pro­dusen­ten svar­er ikke nød­vendigvis med én gang, så du må følge litt med.
 • Det er god tone å stille spørsmål direk­te til pro­dusen­ten, og ikke åpent i grup­pa hvis det er noe du lur­er på. Dette står som kjør­ere­gler på noen REKO-sider. Det bør likev­el være innafor å spørre om pro­duk­tene er økol­o­giske, hvis det ikke kom­mer frem av pro­dusen­tens inn­legg, pro­dusen­tens hjemme­side eller Facebookside.
 • Det kan være mange pro­dusen­ter og bestill­inger til samme utlev­er­ing, så gjør notater under­veis over hva du bestiller av hvem, samt pris så du ikke mis­ter oversikten.

Før du skal hente varer, og når du henter varene:

 • Har du hus­ket å betale på forhånd hvis det var avtalt? Har pro­dusen­ten Vipps, eller må du ha med kontanter?
 • Vær pre­sis, tenk på at det kan ta tid å parkere og finne frem. Utlev­erin­gen skjer i løpet av kort tid, ofte bare en halvtime.
 • Ha over­sikt. Ha med deg lappen/listen over hva du har bestilt av hvem. Ikke sats på at du kan bla gjen­nom hele Face­book­grup­pens inn­legg når du er på stedet, og raskt finne igjen akku­rat ditt inn­legg i en tråd med 154 svar.
 • Ta med nok han­dlenett! Det er ikke alle som gir deg papir­pose med varene.
 • Du kan ikke reg­ne med å få tak i mer/noe annet enn det du har bestilt. Det er utlev­er­ing, ikke landhandleri.
 • Det er hyggelig å tre­ffe pro­dusen­ten direk­te, men er det kø bak deg, er det gre­it å begrense skravlin­gen til alle har hen­tet sitt.
 • Ikke alle har orden i sysak­ene (spe­sielt kun­dene!), så det løn­ner seg å smøre seg med tålmodighet.

Post-Covid-19-opp­da­ter­ing: Under pan­demien ble flere REKO-ringer avlyst. Skjer lik­nende igjen, bør man ta spe­sielle forhold­sre­gler på grunn av smit­te­faren (f.eks ikke kon­tan­ter men bruke Vipps). Sjekk den enkelte REKO-ring for informasjon.

Lykke til med REKO-han­de­len! Finn din REKO-ring her (Kom­plett liste)