Bokashi: Kompostering av kjøkkenavfall

Fermentering av matavfall

Bokashi fer­menter­er kjøkke­nav­fal­l­et ditt innendørs året rundt. Fint for deg med liten plass som vil kom­postere matavfal­l­et selv.

Bokashi dunk
Bokashidunken vår står innendørs, med tappekran for opp­sam­ling av væske. Du kan også lage dunker selv, men bør da lage en rist i bun­nen og ha muligheter for å tappe ut væske.

Kom­pos­ter­ing av kjøkke­nav­fall er smart, da blir du både kvitt matavfall og får gode mikroor­gan­is­mer til hage­jor­da sam­tidig. Mange kom­muner gir dessuten avs­lag i ren­o­vasjon­savgiften hvis du kom­poster­er, sjekk med din kom­mune. Da kreves det van­ligvis at du bruk­er en god­kjent kom­post­be­hold­er og inngår avtale om hjem­mekom­pos­ter­ing. Kjøkke­nav­fall kom­posteres enten som varmkom­post (se egen sak) i binge egnet til dette, eller etter bokashi-meto­den.

Fermenteringsprosess

Kom­pos­ter­ing av matavfall har blitt høyak­tuelt med den pop­ulære bokashi-kom­posten, der mikroor­gan­is­mer tilsettes matavfallet.
Man sam­ler avfall gjen­nom dagen i en egnet liten beholder/boks og heller innhold­et over i en egen luft­tett bokashidunk med lokk innendørs der man bruk­er et spe­sielt strø over kjøkke­nav­fal­l­et. Spe­sial­strøet set­ter i gang en fer­menter­ing­spros­ess der mikroor­gan­is­mer sak­te bry­ter ned matavfallet.

I beholderen er det en rist, og man starter hele pros­essen med å strø et par spis­eskjeer bokashi-strø på ris­ten. Så kan man helle i avfal­l­et. Det er lurt om avfal­l­et er delt litt opp, da kom­posteres det raskere enn hvis du leg­ger en hel muggen gul­rot i beholderen.

bokashistrø
Litt strø i bun­nen av beholderen (oppå ris­ten) så er du klar til å kompostere.

Avfal­l­et press­es litt sam­men med en egen “spade” for å presse ut luften mel­lom avfal­l­et, man strør litt av spe­sial­strøet over til slutt, lukker beholderen godt igjen og gjen­tar neste kveld når du har sam­let avfall gjen­nom dagen.

Når bokashi-dunken er full, skal avfal­l­et modnes i ca 14 dager i innetem­per­atur, hvilket gjør at mange har to dunker/bøtter så de kan starte en ny mens den første modnes. Om som­meren kan du sette beholderen ut i stedet, i skyggen.

MERK: Bokashiav­fal­l­et blir ikke jord av seg selv, men blandes inn i hage­jor­da; gjerne i såkalte «jord­fab­rikker» i hagen eller rett i bed som anlegges.

Det koster ikke så mye for utstyret du trenger for å komme i gang, med to plas­t­be­holdere og strø, men spe­sial­strøet må etterfylles. Leter du litt rundt, finner du bokashibeholdere til vari­erende pris­er og utseende. Clas Ohlson sel­ger enkle bokashidunker til 500,- pr stykk (pr. 14.9.22).
Jeg kjøpte en boka­shipakke med to kom­plette bøt­ter fra Bokashi Organ­i­co og strø fra Ebay i 2018 for ca. 800 kro­ner + frakt. Ama­zon England/Tyskland har flere pakketil­bud med beholdere og strø, og alt du trenger for å komme igang.

Lukter det?

Det hen­der at det luk­ter litt når du hold­er på med beholderen, spe­sielt av væsken som kan tappes ut av beholderen. Mange er fornøyd med bokashi innendørs, men det er ikke tvil om at hva du put­ter i bøt­ta bestem­mer hvor­dan det luk­ter. Kaster du mye vått avfall, store mengder sitrusskall osv kan det bli ubal­anse og lukt i bøt­ta — som ved all kom­pos­ter­ing. Det samme kan det bli om du kaster mye muggen mat sam­tidig, da str­ev­er de gode bak­te­riene med å vinne. Prøv å bal­ansere ut dette med å kaste muggen mat sam­men med annet friskt matavfall, og bruk nok strø.

bokashi
Van­ligvis sam­les avfal­l­et i egen behold­er og helles i bokashibøt­ta om kvelden. Prak­tisk å ta dette sam­tidig med avfal­l­et etter mid­da­gen. (Foto: Skaza)

Bokashi-te kan brukes på plantene

I bokashibøt­tene er det som nevnt en rist som gjør at over­flødig væske ren­ner vekk til bun­nen av beholderen. Denne væsken kalles ofte bokashi-te, og innehold­er gun­stige mikroor­gan­is­mer samt litt plantenæring.
Etter hvert som det dannes væske i bun­nen av bokashi-beholderen kan du tappe den ut på en flaske og bruke den som plantenæring (utspedd i vann 1:100, alt­så 1–2 ts til en liter vann). Denne væsken luk­ter det litt av, det er jo kon­sen­tert væske.

Det tar noen dager før det sam­ler seg væske, alt avhenger av hva slags avfall du har i bøt­ta og hvor fuk­tig det er. Du kan sjekke etter noen dager, og tappe en gang i uka omtrent. Det anbe­fales ikke å opp­be­vare væsken over tid, men bruke den som plantenæring til stue­plantene, kjøkken­hagen eller balkon­gen når du har tap­pet den. Den skal brukes som annen fly­tende plantenæring og ikke helles/sprøytes rett på bladene.

En vel­lykket bokashi luk­ter svakt syrlig men friskt, og minne litt om eddik eller eple­cider. En «min­dre vel­lykket» luk­ter vondt (les: råt­tent avfall). Det skyldes ofte veldig fuk­tig avfall kom­bin­ert med man­glende tap­ping av væske.

Men det luk­ter ikke av dunken når lokket er på, den hold­er godt tett, og du kan også bruke kull for å fjerne lukt og få det tørrere.
Flere tips til å starte med bokashi finner du hos Bokashi Norge eller i Facebook-grupper.

Plantenæring av bokashi
Væsken fra bokashibeholderen kan tappes av og brukes utspedd som plantenæring. (Foto: Skaza)

Blir ferdig i jorda

Mod­net bokashi over­føres til jord­fab­rikk eller kom­post­binge utendørs, og blandes inn i hage­jord, i pallekarm eller balkongkasse for eksem­pel. Den kan også vendes inn i nyan­lagte bed du skal dyrke i senere i sesongen. For at bokashi skal omdannes, må den ha sel­skap av fer­dig kom­post eller jord.

Om som­meren kan bokashi bli ned­brutt i jord allerede etter 3–4 uker utendørs. Om vin­teren vil det ikke bli jord for­di pros­essen trenger over 15 varmegrad­er for å komme i gang. Du kan opp­be­vare fer­mentert bokashi, gjerne bland­et med jord eller løv, gjen­nom vin­teren utendørs.

Du kan også tømme bokashikom­posten ute i egnet tildekket kom­post­binge og la den fryse uten å ha noe å blande med, og vente til våren med å blande med jord, løv, gressklipp osv. Mange synes det er det enkleste.
Når alt tin­er, våkn­er mikroor­gan­is­mene til liv igjen. Husk at skad­edyr lik­er matavfall, så tøm bokashi i skad­edyr­sikker dunk.

Hva kan du kompostere?

  • Alt av frukt og grønt
  • Brød og korn­var­er (i biter)
  • Kaf­fe­grut og kaffefiltre
  • Tegrut og tepos­er av papir
  • Kjøkken­pa­pir og servi­et­ter (i min­dre mengder)
  • Kjøt­trester og bein, avskjær (bruk litt ekstra strø)
  • Muggen mat (ikke mye, del opp, og bruk litt mer strø)

Annonser fra Ama­zon gir Spiselig et par øre hvis du klikker på dem og kjøper produktene.


Sirku­la har en fin sak om bokashi hvis du vil lese mer om denne metoden.
Denne PDF-en på engel­sk gir også en god og enkel oversikt.
Du kan også lage «serum» og strø til bokashi-dunken selv, opp­skrift blant annet hos Grønare Kvardag.

Et alter­na­tiv til Bokashi, er varmkom­pos­ter­ing.