Frøleverandører til kjøkkenhagen

Her er et utvalg anbe­falte frøleverandør­er jeg selv har bestilt fra. Fellesnevneren: godt utvalg og økol­o­giske frø.

Kan det bli for mye frø? Neppe.

I løpet av de 20 årene jeg har holdt på med hage, har det kom­met til mange nye leverandør­er. De jeg nevn­er her, er basert på mine egne erfaringer. 
Jeg bestiller økol­o­giske frø i den grad det er mulig, og utval­get bær­er preg av det. Her kom­mer noen favorit­ter i til­feldig rekkefølge:

NB! Med nye importre­gler risik­er­er du toll og moms fra første kro­ne i 2020 ved bestill­ing fra utlandet. Du kan dessuten få maks 50 porsjon­spakninger frø i en bestill­ing, sier Tol­letat­en. Det løn­ner seg der­for, i nåværende situ­asjon, å bestille fra norske leverandør­er — (N) etter navnet på disse.

SOLHATT (N) Over 300 sorter tilpas­set vårt kli­ma. Satser på norsk frøpro­duk­sjon (hur­ra!) og ivare­tar gam­le sorter. Anbe­fales! solhatt.no

GARDEN LIVING (N) I til­legg til frø fra flere pro­dusen­ter (John­sons, Nel­sons Gar­den, Mr. Fothergills) har de set­teløk, set­tepoteter og hageut­styr.
gardenliving.no

GODVÅR (N) Ran­da­sund planteskoles net­tbu­tikk. Jeg har ikke bestilt fra dem, men tar dem likev­el med her for­di de har økol­o­giske frø. godvar.no

KVANN (N) — Kunnskap og Vern av Nyt­teplanter i Norge. Er du medlem i Kvann, kan du bestille frø av spiselige vek­ster (mange av dem ante du knapt var spiselige) fra medlemmene, som er kunnskap­srike ild­sjel­er.
Les mer og bli medlem: kvann.no

RUNÅBERGS (S) Jeg har bestilt mye her­fra de siste årene. Godt utvalg økol­o­giske frø, med spen­nende grønnsak­er, urter og blom­ster.  Svært god infor­masjon på nettsi­dene, som gjerne gir tips om sam­plant­i­ng så plantene hold­er seg friske uten sprøytemi­dler. Lite info på frø­posene (se foto), så du bør notere fra nettsi­den. Mange gode sorter gjør at man kan vur­dere å gå flere sam­men om å bestille frø, og dele på toll- og mom­skost­nadene. Fir­maet trekker fra sven­sk moms til Norge. runabergsfroer.se

Runåbergs Fröer har kjedelige pos­er, men mye infor­masjon på nettsidene.

IMPECTA (S) Gre­it ‘basisut­valg’ av økol­o­giske frø, kan ha sorter ingen andre har. Har mye annet av hageut­styr, men så var det tollen, da … impecta.se

TOMATOFEST (US) Har du dil­la på tomater, kom­mer du ikke utenom disse. Hun­drevis av forskjel­lige tomater, gam­le vel­prøvde sorter. Sjekk sortene mer­ket “Cool­er cli­mate toma­toes”. Har også urter og blom­ster. tomatofest

PLANTWORLD SEEDS (UK) 3500 frø­sorter, mange sjeldne. Midler­tidig stengt når dette skrives grun­net koron­avirus. plantworld-seeds.com

CHILTERN SEEDS (UK) Når jeg skriv­er dette, har de stans av bestill­inger grun­net uvan­lig mange ordre (!) De har spe­sialis­ert seg på sjeldne sorter, så er det noe uvan­lig du leter etter, kan det være du finner det her. chilternseeds

Vet du om en god frøleverandør som man­gler på lis­ten? Send meg en e‑post!

Til slutt: Noen flere jeg ikke har prøvd, men som ser lovende ut:

Lind­bloms frö (SE) og De Bol­ster (NL)