Har du giftige planter i hagen uten å vite det?

Hvilke planter og blomster er giftige?

Små barn bør ikke krabbe eller van­dre rundt i hagen uten tilsyn. Det er trygt å la bar­na pusle i kjøkken­hagen, men ellers i hagen lur­er farene i (de giftige) buskene. Spiselig har laget en over­sikt over planter du bør være opp­merk­som på og symp­tomer på at uhel­let er ute.

Barn vanner tulipaner
Å vanne tuli­pan­er går fint, men løken må ikke spis­es. (Foto: Pixabay)

Alle planter er ikke giftige, og de fleste planter vi har rundt oss er ufarlige; mange kan også spis­es. Det du dyrk­er av kry­d­derurter og grønnsak­er er naturligvis trygt å spise. Der­i­mot kan mange blom­ster i og rundt kjøkken­hagen gi hudut­slett eller irri­tasjon, som tagetes (fløyels­blomst), eller være giftige.
Dessverre er det ikke slik at giftige planter gir noen sig­naler til oss om at de er giftige. De luk­ter ikke nød­vendigvis vondt, de har ikke avskrekkende pig­ger. Tvert imot har mange av dem både fris­tende bær eller vakre blom­ster som fris­ter til nærkon­takt for store og små.

Ufullstendig merking

De fleste ser­iøse hage­sen­tre har etiket­ter på hver eneste plante de sel­ger, der det oppgis om plan­ta er giftig. Noen har ikke slik merk­ing. Hver enkelt hageeier må der­for ta ans­var når det gjelder å finne ut om en plante er giftig eller ikke. Spør gjerne allerede på hage­sen­teret når du kjøper planter, eller google planten før du kjøper.

Det som der­i­mot ikke oppgis på etiket­ten, er om plan­ta kan gi utslett eller aller­giske reak­sjon­er, også ved berøring. Kon­tak­tek­sem er van­lig, og det kan du fak­tisk få fra noe så uskyldig som våre mest van­lige nåletrær, tuja for eksem­pel.

Bruk oppslagsverk

Vi anbe­faler alle å ha et godt plantelek­sikon, flo­ra eller hage­bok i huset som har opplysninger om tok­sisitet (giftighet), eller en app på mobilen som iden­ti­fis­er­er planter.

Mange planter i hagen er ikke farlige (les: livstru­ende for barn) selv om de klas­si­fis­eres som giftige, det er sjelden det er fare for alvorlige forgift­ninger og ofte kun hvis store mengder plante­m­ate­ri­ale spis­es.
Men mange planter innehold­er stof­fer som kan virke irriterende hvis de spis­es eller man får hud­kon­takt med plante­saften, ofte oppdages dette ved utslett kom­bin­ert med smert­er i lep­per, munn og hals samt mageprob­le­mer som kvalme og brekninger.

[su_box title=“Hvis uhel­let er ute” box_color=“#fbf3e8” title_color=“#545c30”]Fjern eventuelle planter­ester fra munnen.
Gi et glass vann
Medisin­sk kull
Ring leg­evakt eller gift­in­for­masjon­ssen­tralen
Gift­in­for­masjon­ssen­tralens døgnåp­ne vak­t­tele­fon: 22 59 13 00
Ikke “se det an” hvis du mis­tenker forgift­ning. Det kan ta timer før symp­tomene melder seg. Ta alltid med deg en bit (blad­er, blomst) av planten hvis du ikke vet hvilken det er. Fremkall opp­kast kun hvis det er snakk om svært giftige planter og det kan gjøres uten risiko. Man skal aldri prøve å få noen som virk­er sløve til å kaste opp. Søk råd hos lege / giftinformasjonssentralen.[/su_box]