Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

«Hjemmelaget» norsk syltetøy av polske bær

Syltetøy basert på juks og villedende markedsføring

Syltetøy laget på utenlandske bær Rett fra polske jordbæråkre til brødskiven - "Hjemmelaget" syltetøy.
[ Lesetid: 3 min­ut­ter ]

Når indus­t­rigi­gan­ten Ork­la sender artig reklame­film i beste sende­tid på TV med søte eldre damer som rør­er syl­tetøy, bør varsel­lam­p­ene blinke.

Syltetøy laget på utenlandske bær

Rett fra polske jord­bæråkre via indus­tripro­duk­sjon til brød­skiv­en — “Hjem­me­laget” syl­tetøy i hyl­la hos Coop Extra.

Jeg var blant for­bruk­erne som klaget over Ork­la (som eier Stab­bu­ret, Nora m. fl) sin merk­ing til Mat­til­synet. Grandiosa-piz­za, syl­tetøy, potet­stappe og surkål er blant pro­duk­tene indus­trik­jem­pen lik­er å markeds­føre som «hjem­me­laget». I til­legg ful­gte de opp med en artig reklame­film der en gjeng damer i sin beste alder rørte syl­tetøy for harde livet, mens den unge man­nen i for­grun­nen smilte lurt og sa at «det er jo ikke helt sånn vi lager syltetøy…»

«Nærmere natur’n kjæm du itte»

Dialek­t­bruk i slagordet «Nærmere natur’n kjæm du itte» skal også være med å under­streke dette trauste, trygge og koselige rundt syl­tetøyet — som da tidligere finans­min­is­ter Sig­b­jørn Johnsen i sin tid trakk i kofte når han skulle snakke litt skum­melt og alvorlig om økono­mi til folket. Slagordet brukes både i reklame­filmer og på Ork­las hjemmeside:

Skjermdump fra Orklas hjemmeside.

Skjer­mdump fra Ork­las hjemme­side. Hyggelig pyn­tet bord med lan­greiste bær.

Bærene er importerte

Prob­lemet er at nærmere naturen i Polen kom­mer du kan­skje ikke, for bærene i det norske syl­tetøyet er importert. Vi pro­duser­er ikke nok her hjemme, og både Stabburet/Nora og Lerum bruk­er uten­landske bær i jordbærsyltetøyet.

Andre bær, som skogs­bær, er heller ikke fra sko­gen rett uten­for stuedøra. Fab­rikken Polar­i­ca kjøper alle skogs­bær fra Nord-Sverige og Nord-Fin­land. Daglig led­er Tom­my Innala i Polar­i­ca, som lev­er­er bær til norske syl­tetøy­fab­rikker, sier de får mange av bær­plukkerne fløyet inn fra Thai­land. Svenske myn­digheter har i år gitt visum til 1.300 thaier, 1.200 ukrainere og hviterussere.

— Bær­plukkin­gen er rett og slett ikke organ­is­ert her i lan­det, sier admin­istr­erende direk­tør Jan Pet­ter Vad­heim ved Lerum Fab­rikker til Natio­nen. Andre bær kom­mer som nevnt fra andre europeiske land som Polen.

I til­legg øker importen av jord­bær og bringe­bær. Kvotene for jord­bær til indus­trien ble økt med 500 tonn i 2014, og med 400 tonn for bringe­bær — en total import av jord­bær på 3900 tonn. Mat­til­synet åpnet der­for i 2014 for import av uten­landske jord­bær­planter, for å øke pro­duk­sjo­nen her hjemme.

Ville­dende, sier Mattilsynet

— Vi men­er det er ville­dende over­for for­bruk­erne å bruke begrepet «hjem­me­laget» når det er pro­dusert på fab­rikk, sier sek­sjon­ss­jef Ingvild Tøm­mer­berg Slet­ta i Mat­til­synet Indre Øst­fold og Fol­lo til Aften­posten i jan­u­ar. Mat­til­synet men­er bruken av ordet hjem­me­laget er villedende.

Ork­la har anket, og har blant annet brukt føl­gende argu­men­tasjon: Ork­la beg­y­nte å bruke «hjem­me­laget» om syl­tetøyet i 1997. De benyt­tet dette ordet for­di de mente at pro­duk­tet skite seg vesentlig fra eksis­terende pro­duk­ter på markedet med høyere innhold av bær og kvalitet.

Kan aldri bli like sunt som hjemmelaget

Ernærings­fy­s­i­olog Camil­la Ander­sen i Somebody.no men­er pro­duk­ter som markeds­føres som «hjem­me­laget» aldri kan bli like sunne eller like gode som de du lager hjemme.

— Hjem­me­laget blir det først når du lager det selv! Når indus­trien skal lage såkalt hjem­me­laget, må de uansett ta hen­syn til hold­barhet. Pro­duk­tene som markeds­føres som hjem­me­laget er så langt fra hjem­me­laget, sier hun til Side2.

Ork­las anke skulle behan­dles av Mat­til­synet i feb­ru­ar, men fort­satt finnes syl­tetøyet i butikk mer­ket på samme måte. «Hjem­me­laget», av uten­landske bær. Det siste rop­er de ikke så høyt om.

Løs­ning: Lag syl­tetøy selv av norske bær. Det er ikke vanske­lig, og du kan jus­tere sukker­meng­den kraftig ned. Opp­skrift kommer!

LES OGSÅ: Slik lur­er mat­pro­dusen­tene oss

Legg gjerne inn en kommentar