Jamie Oliver til kamp mot overvekt og fedme hos barn

Jamie Olivers #FoodRevolution

Vi står foran en glob­al fedme-epi­de­mi, der 42 mil­lion­er barn under fem år er overvek­tige. Denne gen­erasjo­nen vil få et kor­tere liv enn forel­drene hvis ikke noen tar grep.

En av dem som engas­jer­er seg er kjendiskokken Jamie Oliv­er, nå i kam­pan­jen #FoodRev­o­lu­tion­Day. Gjen­nom TV-serier som bl.a. «Jamie Oliv­ers Food Rev­o­lu­tion» (i Eng­land «Jamie’s Amer­i­can Food Rev­o­lu­tion») har han forsøkt å reformere amerikan­sk og engel­sk skolemat der målet er å bek­jempe fedme og overvekt blant skole­barn. Kunnskap og sun­nere skolemåltider har vært noen av tiltakene.

Oliv­er har innsett at det som trengs er oblig­a­torisk matun­dervis­ning i skolen, der bar­na lær­er å lage god og sunn mat selv. Han men­er det er helt vesentlig at kom­mende gen­erasjon­er lær­er om mat i skolen, og at dette er en grunn­leggende rettighet.

Nå har han gått ett skritt videre, og har laget et opprop på Change.org der han opp­for­dr­er alle som bryr seg om barns helse til å signere. Kam­pan­jen vil tvinge reg­jerin­gene i G20-lan­dene til å inn­føre matun­dervis­ning i skolen. I videoen over fork­lar­er han kort hvor­for. I skrivende stund har mer enn 1 mil­lion men­nesker sign­ert oppropet.

Det er også laget en egen merkedag – 15. mai #foodrev­o­lu­tion­day – og sang til aksjo­nen  som du kan se og høre under.

Kam­pan­jen er støt­tet av flere kjendiser.

Bli med du også, sign­er oppropet, del videoen og spre budskapet.

Du kan også følge kam­pan­jen på Twitter:

 

Lenker: #Foodrev­o­lu­tion­day kam­pan­je­side med infor­masjon og opp­skrifter | Food Rev­o­lu­tion Chan­nel på Youtube (TV-serien) | Opprop på Change.org | Jamie Oliv­ers hjemmeside