Liste over giftige og skadelige planter i hagen

Har du disse i hagen?

Over­sik­ten her innehold­er noen av de mest van­lige plantene vi har i hagen som kan være skadelige eller giftige. Lis­ten er ikke komplett.
At en plante ikke står på denne lis­ten betyr ikke at den er ufarlig.

Giftige planter og blomster i hagen
Rodo­den­dron og tuja

Hen­sik­ten med lis­ten er at du skal kunne iden­ti­fis­ere og sjekke planter du allerede har i hagen eller plan­leg­ger å kjøpe. Flere vokser også vilt i naturen.
For at du raskt skal finne frem i lis­ten, er den sortert i Urter og staud­er (inkl. ettårige blom­ster), Trær og busker, Løk og knoller samt kla­tre­planter. Alfa­betisk sortert etter norsk navn der det er kjent, botanisk navn i kur­siv.

URTER, STAUDER OG ETTÅRIGE BLOMSTER

Ball­blomTrol­lius europaeus. Gule blom­ster. Hele planten er giftig og kan gi hudreak­sjon­er (hevelser, blem­mer) ved kon­takt med plante­saften, det er sjeldent forgift­ninger. Bren­nende følelse i munn og svelg. I sjeldne til­feller kretsløpskollaps.

Bekke­blom- Soleiehov — Caltha palus­tris. Gule blom­ster. Planten smak­er vondt. Gir prob­le­mer med hud og slimhin­ner, og hevelser eller utslett i ansik­tet. Gi medisin­sk kull.

Fløyels­blomst - Tagetes. Kan gi hudirri­atasjon­er ved kon­takt med plantene, spe­sielt i sol. Aller­giske reak­sjon­er på blom­s­ter­duften kan forekomme. En fin plante i kjøkken­hagen, men som noen kan rea­gere på. Kro­n­blad­er brukes ofte i mat (salat) eller som pynt.

Hjelm - Tyri­h­jem (også kalt stormhatt), Aconi­tum — blå, blålil­la blom­ster, også hvit. Alle arter av hjelm er giftige, og hele planten er giftig. Num­men­het i munn og svelg, opp­kast og diaré, svak puls og muskelkram­per er typiske forgiftningssymptomer.

Japan­sk lykt - Physalis. Umodne bær og blad­er er svært giftige, mens modne oran­sje bær er ofte dekor på dessert­er og er spiselige. Symp­tomer er hode­pine, mages­mert­er, lav kropp­stem­per­atur, opp­kast og diaré, sirku­lasjons- og pustebesvær.

JuleroseHelle­borus. Hudirri­tasjon­er ved kon­takt med plante­saften, ellers lav giftighet. Gir en sviende følelse i munnen/svelget, brekninger, diaré. Giftig hvis store mengder spises.

Kub­jellePul­satil­la vul­garis. Alle plant­edel­er kan gi mageprob­le­mer hvis den spises.

Lobelia — arter. Svært van­lig lav, bun­ndekkende staude. Er giftig i store mengder (alle plant­edel­er). Symp­tomer: Kvalme, opp­kast, diaré, økt spytt, kram­per og koma. Er farlig for­di den ikke svir i munnen slik at større mengder av planten kan bli spist.

Løyt­nantshjerte, Småh­jerte — Dicen­tra. Giftig i store mengder. Symp­tomer på forgift­ing er skjelvinger, opp­kast og diaré samt pusteprob­le­mer. Hudirri­tasjon ved kon­takt med plantesaften.

Nel­lik - Dianthus. Kon­takt med bladene kan gi hudirri­tasjon­er som går raskt over. Har lav toksisitet.

Opi­umsval­muePapaver som­nifer­um. Spis­es frøkap­s­lene eller man får i seg plante­saften kan man få symp­tomer som pustebesvær og eventuelt koma. Merk at mange kul­ti­var­er har blom­ster i andre farg­er, som hvite og røde, lil­la, rosa, sorte med frynser m.fl.

Reve­b­jelleDig­i­tal­is. Alle reve­b­jeller er giftige (hele planten). Symp­tomer er hjert­eryt­meforstyrrelser, hode­pine, forvir­ring, blodtrykks­fall. Planten smak­er bit­tert og gir der­for sjeldent alvorlige forgiftninger.

Rid­der­sporeDel­phini­um. Alle rid­der­sporer er meget giftige. Symp­tomer er bren­nende følelse på lepper/munn, opp­kast og diaré. Svak puls og muskelsvakhet eller kramper.

VortemelkEuphor­bia er lett giftige. Kvalme, opp­kast og diaré er symp­tomene, hudirri­tasjon­er og blem­mer ved kon­takt med plante­saften spe­sielt i sollys.

Kaprifol - Lonicera
Kapri­fol dufter nydelig.

TRÆR OG BUSKER

Bar­lindTaxus er giftig, som mange vet. Fruk­tkjøt­tet i de pene røde bærene er fak­tisk ikke giftig, men selve frøet er det, samt planten ellers. Ta kon­takt med Gift­in­for­masjon­ssen­tralen hvis mer enn 2 bær blir spist.

BenvedEuony­mus europaeus — kalles også spole­busk. Alle plant­edel­er er giftige, kri­tisk dose er ikke kjent.

Farge­ginst - Genista tinc­to­ria — Hele planten er meget giftig, men alvorlige forgift­ninger er sjelden. Smert­er eller bren­nende følelse i munn og svelg hvis planten spis­es, muskelsvakhet (særlig bena), brekninger, kramper.

Gull­regn (alle arter) — Cytis­us labur­num. Hele planten er svært giftig. Kan gi mageprob­le­mer, opp­kast og kraftig diaré, ujevn puls, kram­per og koma.

Kalmia og sauekalmia — Kalmia angus­ti­fo­lia og Kalmia lat­i­fo­lia. Busken er svært giftig. Symp­tomer på forgift­ning er opp­kast, sak­te puls, svette, mages­mert­er, hode­pine, kramper.

Krist­tornIlex. Vokser vilt i milde strøk i lan­det. Bærene har lav giftighet men kan gi kvalme, opp­kast og diaré hvis de spises.

Led­dved, blåled­dved, kapri­fol [bildet over]- Lonicera-arter som mange har i hagen på grunn av de duf­tende blom­stene, både slyn­g­planter og busker. Bærene er oran­sje eller rødlige. Planten er irriterende, kan blant annet føre til kraftige mage- og tarm symp­tomer. Kon­takt Gift­in­for­masjo­nen hvis flere bær spises.

Liguster — Ligus­trum. En av våre mest van­lige hekkplanter som har giftige bær om høsten. Ofte er ikke dette et prob­lem da hekkene gjerne klippes om som­meren og bærene rekker ikke å utvikle seg. Symp­tomer som mages­mert­er, kvalme, opp­kast, hode­pine, kald og klam hud.

Pyra­mide­lyng, Pieris — Busk som har giftige blad­er og blom­sternek­tar. Forgift­ningssymp­tomer er svette, ren­nende øyne og nese, opp­kast, mages­mert­er, slap­phet og kram­per. P. japon­i­ca (syn. Androm­e­da japon­i­ca) er for øvrig også giftig for sau, den innehold­er androme­do­toksin som gir en kurarelik­nende effekt og til slutt respirasjonssvikt.

Rodo­den­dron arter (også Aza­lea) er meget giftig. Alle plant­edel­er er giftige, og gir symp­tomer som økt spyttsekresjon, ren­nende øyne og nese, mages­mert­er, slap­phet, diaré, puste­vansker og til slutt koma.

Rød­hyll — Sam­bu­cus race­mosa, gjenkjennes på de røde bærene. Hele planten er giftig.

Tys­bast — Daphne — de aller fleste arter av er meget giftig, frukt og blad­er spe­sielt. Kon­takt med plante­saften gir lette hudirri­tasjon­er. Symp­tomene ved spiste plant­edel­er er hov­en tunge og svelg med svel­geprob­le­mer og tørste, samt kvalme og opp­kast. Deretter indre blød­ninger og blodig diaré, eventuelt også koma.

Iris
Iris

LØK OG KNOLLER

Hyasint (svi­bler) Hyacinthus — løken innehold­er irriterende stof­fer. Er kun giftig ved inntak av store mengder plante­m­ate­ri­ale, og gir da symp­tomer som magekram­per, opp­kast og diaré. Hudreak­sjon­er hvis kon­takt med plante­saft. Er du plaget med aller­gi, kan du få irri­tasjon i nesen og/eller astma.

Iris — van­lig hageiris og den gule sverdirisen innehold­er en plante­saft som virk­er irriterende på slimhinner.

Lil­jekon­va­llCon­va­l­lar­ia majalis. “Alle” vet at den er farlig. Er farlig hvis større mengder spis­es. Gir ujevn og sak­te puls, mages­mert­er og diaré. OBS at den kan forvek­sles med ram­sløk visuelt, men knuser du et blad kjen­ner du tydelig hvitløks­duften hvis det er ramsløk.

Påske- og pin­selil­jerNar­cis­sus. Løken er giftige i store mengder. Svelges løkdel­er kan det gi mageprob­le­mer med brekninger og/eller diaré, samt skjelvinger og kram­per. Hele planten kan gi kontaktallergi/eksem.

Tuli­pan­er - Tuli­pa. De fleste tuli­pan­løk er giftige og gir magebesvær. Risikoen reg­nes som liten, men hold pos­er med nyinnkjøpt løk unna barna.

Klematis 'Kiri Te Kanawa'
Klema­tis ‘Kiri Te Kanawa’

KLATREPLANTER

Eføy - Hed­era helix — også van­lig som stue­plante, er giftig hvis den spis­es i store mengder. Gir ellers hudirri­tasjon­er med rødme og utslett (blem­mer) hvis kon­takt med plante­saften. Bren­nende følelse i munn og svelg hvis plant­edel­er spis­es. Vær opp­merk­som på kram­per, feber og utslett.

Klema­tisClema­tis. Hele planten innehold­er stof­fer som gir lett og raskt for­bigående hudirri­tasjon ved kon­takt med plante­saften, og smert­er i munnen hvis den spis­es. Blem­mer i munnen er vanlig.

[su_box title=“Hvis uhel­let er ute” box_color=“#fbf3e8” title_color=“#545c30”]Fjern eventuelle planter­ester fra munnen.
Gi et glass vann
Medisin­sk kull
Ring leg­evakt eller giftinformasjonssentralen
Gift­in­for­masjon­ssen­tralens døgnåp­ne vak­t­tele­fon: 22 59 13 00
Ikke “se det an” hvis du mis­tenker forgift­ning. Det kan ta timer før symp­tomene melder seg. Ta alltid med deg en bit (blad­er, blomst) av planten hvis du ikke vet hva den er. Fremkall opp­kast kun hvis det er snakk om svært giftige planter og det kan gjøres uten risiko. Man skal aldri prøve å få noen som virk­er sløve til å kaste opp. Søk råd hos lege / giftinformasjonssentralen.[/su_box]


Les mer hos Gift­in­for­masjo­nen: Planter og bær, Gifti­ga växter,