Spiselig er resul­tatet av å dele egne opp­skrifter, kunnskaper om mat (og mat­pro­duk­sjon) og å dyrke mat selv. Håper du finner noe inter­es­sant og nyt­tig på disse sidene!

Iril Kolle
Iril Kolle, Redak­tør for Spiselig.info

Hvor­for dri­ver jeg, en godt vok­sen dame, med Spiselig.no? For­di jeg ønsker å dele min glede over mat fra egen kjøkken­hage (og litt til) med andre.

Men mat­in­ter­essen har også et lite skår i gle­den: at mange ikke er opp­tatt av kvaliteten på det vi spis­er eller hvor mat­en kom­mer fra. Det er vik­tig, og det vil jeg gjerne skrive om. Jeg håper jo at flere vil velge kjøtt fra dyr som har hatt det godt, der du fak­tisk smak­er forskjell.

At vi må spise hver dag, betyr ikke at vi må ta til takke med hva som helst de store kje­dene finner på å legge ut på tilbud akku­rat denne uken, det være seg vaksin­ert opp­dretts­fisk eller importerte grønnsak­er med sprøytemid­del­rester. Da håper jeg vi heller opp­søk­er mat­pro­dusen­tene direk­te og han­dler kortreiste pro­duk­ter fra dem på går­den eller via en REKO-ring.

Godt og enkelt

Lar det seg gjøre å spise sunt, godt og rimelig? Er det mulig å lage hverdagsmid­dager som både smak­er bedre og er mer bærekraftig enn halv­fab­rika­ta kjøpt i nærmeste super­marked? Svaret er ja, så klart!

Opp­skriftene på spiselig.no/spiselig.info har jeg skrevet så enkelt og detal­jert som mulig, så selv den med veldig lite erfar­ing med mat­lag­ing skal klare å få det til. Det er nok av opp­skrifter der ute som er skrevet for dem som lager mye mat fra før og kan mange teknikker. Hvis jeg har bom­met, og det er noe du ikke skjøn­ner, eller synes er dumt eller vanske­lig håper jeg du gid­der å si fra til meg. PS: Noen av opp­skriftene er hen­tet fra andre sted­er, og da er de tydelig mer­ket med det. Slike kan jeg ikke gjøre om på.

Dyrke maten selv?

Det kom­mer mye spen­nende innhold her for deg som vil dyrke mat­en din selv. Alt fra enkle pallekarmer, kom­post og dri­vhus til pot­ter i vin­duskar­men. Det er det jeg dri­ver med på hob­by­ba­sis – sne­gle­spist salat, grønne tomater og spretne sukker­ert­er på Hadeland.

Ingen skjulte avtaler

Mange som blog­ger eller skriv­er om mat er spon­set, de skal selge deg den siste koke­bo­ken eller har andre avtaler på lur. Jeg har ingen slike bindinger. Det betyr at når jeg kom­mer med et tips eller en anbe­fal­ing i det jeg skriv­er, kom­mer det fak­tisk fra hjertet og ikke lom­me­bo­ka som snakker. Håper du set­ter pris på det.

Og de annon­sene du ser her og der, er det Google som styr­er. Hvis noen klikker på dem, blir det litt kro­ner i løpet av måne­den som gjør at jeg kan betale web­hotell og bit­tebit­telitt strøm og sånt. Det hen­der det opp­dateres litt i hytt og pine, hvis jeg har mye annet å gjøre.

Kom­mentar­er eller forslag? Send gjerne en e‑post!

Kos deg med Spiselig 🙂

Ans­varlig redak­tør for Spiselig er Iril Kolle: Utdan­net ved Blæs­tad i Økol­o­gisk land­bruk, er frilanser, amatør­gart­ner, amatørkokk og tidligere redak­tør for andre nettst­ed­er om hage og bolig.

Få med deg de nye artik­lene som legges ut ved å følge Spiselig på Insta­gram! @spiselig er kon­toen jeg bruker.