Spiselig han­dler om å dele egne og andres opp­skrifter, kunnskaper om mat og å dyrke mat selv. Håper du finner noe inter­es­sant eller nyt­tig på disse sidene!

Iril Kolle
Iril Kolle, Redak­tør for Spiselig.info

Spiselig.no er en hob­by som ikke bare jeg har glede av. Jeg ønsker å dele min glede over grønnsak­er og urter fra egen kjøkken­hage (og litt til) med deg. Og matlaging!

Håpet er at flere vil bry seg om hvor mat­en kom­mer fra. Det er vik­tig, og det vil jeg gjerne skrive om mel­lom opp­skrifter og andre saker.

At vi må spise hver dag, betyr ikke at vi må ta til takke med hva som helst de store kje­dene finner på å legge ut på tilbud akku­rat denne uken, det være seg vaksin­ert og syk opp­dretts­fisk eller importerte grønnsak­er med rester av sprøytemid­del. Da håper jeg vi heller opp­søk­er mat­pro­dusen­tene direk­te og han­dler kortreiste pro­duk­ter fra dem på går­den eller via en REKO-ring.

Godt og enkelt

Lar det seg gjøre å spise sunt, godt og rimelig? Er det mulig å lage hverdagsmid­dager som både smak­er bedre og er mer bærekraftig enn ultra­pros­essert mat kjøpt i nærmeste butikk? Svaret er ja, så klart!

Opp­skriftene på spiselig.no/spiselig.info har jeg skrevet så enkelt og detal­jert som mulig, så selv den med liten erfar­ing med mat­lag­ing skal klare å få det til. Det er nok av opp­skrifter der ute som er skrevet for dem som lager mye mat fra før og kan mange teknikker. Hvis jeg har bom­met, og det er noe du ikke skjøn­ner, eller synes er dumt eller vanske­lig håper jeg du gid­der å si fra til meg. PS: Noen av opp­skriftene er hen­tet fra andre sted­er, og da er de tydelig mer­ket med det. Slike kan jeg ikke gjøre om på.

Dyrke maten selv?

Det kom­mer mye spen­nende innhold her for deg som vil dyrke mat­en din selv. Alt fra enkle pallekarmer, kom­post og dri­vhus til pot­ter i vin­duskar­men. Det er det jeg dri­ver med på hob­by­ba­sis – sne­gle­spist salat, grønne tomater og spretne sukker­ert­er på Hadeland.

Ingen skjulte avtaler

Mange som blog­ger eller skriv­er om mat og hage er spon­set, de skal selge deg den siste koke­bo­ken, masse utstyr eller har andre avtaler på lur. Når jeg kom­mer med et tips eller en anbe­fal­ing i det jeg skriv­er, kom­mer det fak­tisk fra hjertet og ikke lom­me­bo­ka. Håper du set­ter pris på det.

Og de annon­sene du ser her og der, er det Google som styr­er. Hvis noen klikker på dem, blir det litt kro­ner i løpet av måne­den som gjør at jeg kan betale web­hotell og databaser.

Kom­mentar­er eller forslag? Send gjerne en e‑post!

Kos deg med Spiselig 🙂

Ans­varlig redak­tør: Iril Kolle

Utdan­net ved Blæs­tad i Økol­o­gisk land­bruk, amatør­gart­ner og tidligere redak­tør for andre nettst­ed­er om hage og bolig.

Spiselig er nå og da også på Insta­gram! @spiselig er kon­toen jeg bruker.