På Spiselig.info/Spiselig.no sam­ler vi ikke inn unød­vendig infor­masjon om deg og dine nettvan­er. Kort fortalt:

  • Vi bruk­er kun nød­vendi­ge infor­masjon­skap­sler som sam­ler opplysninger om hvilke sider du leser.
  • Vi har ingen medlems­data­base eller bruk­erkon­to­er som gjør at vi sam­ler inn eller lagr­er per­son­lig infor­masjon om deg.
  • Vi sel­ger ikke trafikkin­for­masjon om våre brukere til noen.
  • Vel­ger du å kom­mentere et inn­legg (der det er mulig), vel­ger du selv hvor­dan du iden­ti­fis­er­er deg i innlegget.
  • Tar du kon­takt med oss via e‑post, lagr­er vi ikke din e‑post adresse noe sted.

Besøk­ende til våre nettsider

Som de fleste nettst­ed­er, sam­ler vi inn trafikkin­for­masjon. Det vil si hvor mange som har besøkt oss, hvilken plat­tform de bruk­er (f.eks mobil) og hvilke sider som er mest pop­ulære. Disse opplysnin­gene er ikke per­son­lige, men er grunnlaget for funksjon­alitet på sidene våre — som eksem­pelvis en automa­tisk vis­ning av “mest pop­ulære artik­ler”. Vi benyt­ter Google Ana­lyt­ics som sta­tis­tikkverk­tøy for å forbedre vårt nettsted.

Vår pub­lis­er­ingsplat­tform er WordPress.

Har du spørsmål i forbindelse med per­son­verm, må du gjerne ta kon­takt med oss via e‑post.