Slik lykkes du med tomater — del 1

Tomatskolen del 1

Mange har dil­la på å dyrke tomater, og mange sliter med å få det til. Ofte er man for tidlig ute med å så, sår for tett eller klar­er ikke å gi tomat­plantene opti­male forhold. Vi pre­sen­ter­er tomatskolen med gode tips!

Norderås busk tomat
Den norske busk­to­mat­en ‘Norderås Busk’ sådd fra egne tomat­frø i 2019.

Hva slags tomater? Velg gjerne sorter som rekker å bli modne, ikke beg­ynn med store biffto­mater eller ital­ienske pas­tato­mater hvis du ikke er erfaren og har kli­maet til det, da kan du bli skuf­fet. Velg gjerne busk­to­mater, noen som får små fruk­ter, så du opplever gle­den av å plukke modne tomater! Ampel­to­mater er pop­ulært, men vær opp­merk­som på at noen av dem blir veldig store og bør stå på et bord eller lik­nende, de kan bli for tunge til å henges opp.

Tomater sådd fra frø

Tomater sås noen uker før siste frost­natt hos deg, 8–10 uker før er van­lig. Kli­maet i lan­det vari­er­er, så selv om du ser på Face­book at andre sår i feb­ru­ar, betyr ikke det at du er sent ut når du sår i mars hvis du bor kaldere til. Du kan så tidlig hvis du har opp­varmet dri­vhus du skal ha tomat­plantene i. Planter du ut i slut­ten av mai på fri­land eller i kaldt dri­vhus, sår du alt­så i mars.

Ikke så halve posen med tomat­frø hvis ikke du har plass til like mange planter. Tomat­frø jeg har sådd, har veldig høy spir­ing­spros­ent. Det betyr at du kan så tynt, og reg­ne med at nesten alle frøene spirer.

Kjøp helst tomat­frø eller ta frø fra egne tomater, ikke bruk frø fra butikk­to­mater for da vet du ikke hvor­dan resul­tatet blir (og ofte vet du heller ikke hva slags tomat det er). Husk at tomatene som selges i butikken har vært dyr­ket frem under helt andre forhold enn det vi har inne eller i hagen.

Spirer i romtemperatur

Frøene spir­er i rom­stem­per­atur (rundt 22 grad­er), så dem i melkekar­toger, minidrivhus eller hva du måtte ha. Bruk såjord, frøene har med seg mat­pakke og trenger over­hodet ikke den ekstra nærin­gen det er i plante­jord når det spir­er. Et frø innehold­er fak­tisk fett som opplagsnæring som blir omsatt under spirin­gen. Frøene skal ca 0,5 cm ned i jor­da. Hold jor­da fuk­tig til frøene spir­er. Du kan bruke plast over pot­tene eller dus­je jor­da med vann nå og da hvis det trengs.

Frøene spir­er raskt, etter en ukes tid ser du frøbladene titte frem. Frøblad­er er de første smale bladene før de tomat­bladene kom­mer. Når de har reist seg godt opp fra jor­da, skal plast eller lokk fjernes. Når de har fått litt store egne blad­er i til­legg til frøbladene, kan de prik­les om. Nå skal hver lille plante få sin egen lille potte med god plante­jord. En frø­plante skal ikke plantes opp i en diger potte første gang. Som du ser på bildet under, planter jeg dem såpass dypt at det er jord rett oppun­der frøbladene.

Tomatplanter priklet om
Tomat­planter prik­let om.

Nå gjelder det å ikke ta vare på alle spin­kle og puslete planter, men potte opp de kraftig­ste og fineste frø­plantene, det er dem du ønsker å dri­ve videre. Mange sår tomater med to og to frø i såbrett, det er lurt for da kan du fjerne den ene når du prik­ler om. Pott opp med jord helt opp til første blad­par så tomat­planten kan utvikle et godt rotsystem.

Små tomatplanter i potter

Nå bør plantene ha det litt kjøligere, ned mot 16–18 grad­er og få rike­lig med lys. Her er vek­stlys gun­stig hvis du sår tidlig. Gir du plantene for lite lys kom­bin­ert med høy varme, får du lange tynne planter som strekker seg etter lyset.

Har du plantene i vin­duskar­men må du være opp­merk­som på det kraftige soll­y­set, det kan fort svi små­plantene. Dekk nedre del av vin­duet med plast eller lik­nende for å beskytte tomat­plantene hvis det er sterk sol.

Nå van­ner du litt mer spar­somt. Pot­te­jor­das over­flate kan godt bli litt tørr, men ikke uttør­ket. Vann gjerne undenifra og la planten ta opp vann selv når den har etablert seg litt. Får du mugg på jor­da eller plantene, van­ner du alt­for mye. Skift gjerne ut jorda.

Når plantene er 15–20 cm høye, sjekker du om det er på tide å plante om en gang til. Hvis røt­tene når helt ut til pot­tekan­ten, er det på tide å plante om.

Tomatplante med røtter
Er du usikker på om det er på tide å potte om, sjekk rotsystemet!

Bruk gjerne en melkekar­tong med flere hull i bun­nen eller høy potte av tilsvarende stør­relse. Har du sådd ran­ke­to­mater bør de støttes opp med pinne. Busk­to­mater skal klare å holde bal­ansen selv, hvis ikke plantene er for spin­kle. Fyll de ned­er­ste cm i pot­ten med jord og pott opp slik at jor­da når helt opp til første blad­par. Trykk jor­da litt sam­men og vann.

Tomat­planter skal ha næring, men er ikke så krevende før den blom­str­er. Du trenger ikke til­føre næring før etter et par uker, jor­da du har pot­tet om med er jo næringsrik! Og vær OBS på at fly­tende økol­o­gisk næring kan inneholde rester av sprøytemi­dler!

Hvis tem­per­a­turen hold­er seg lav, kan det være du må ha plantene inne lenger enn du hadde tenkt. Det kan være du må potte dem om en gang til i enda større potte og støtte opp med høyere støttepinner.

Herding av tomatplanter

For å sikre god vekst videre, er det vik­tig at plantene ven­ner seg til ute­liv­et. Ikke sett dem ut for tidlig. Alle frøsådde planter skal til­vennes utetem­per­a­tur­er. Det gjøres ved å sette plantene ut på dagtid når det er varmt nok. Tomater mis­trives under 10 grad­er. Sett dem i skyggen, ellers kan bladene bli svidd av solen. Ta plantene inn etter noen timer, tidlig på kvelden når tem­per­a­turen fall­er. Gjen­ta i minst en uke, da ven­ner du plantene til vari­erende temperaturer.

Tomatplanter herdes
Inn og ut. Fly­tt tomat­plantene ut om dagen, la dem stå i skyggen.

Tyver på tomater

Etter hvert må du også beg­ynne å se etter tyver på tomat­plantene, det vari­er­er hvor tidlig de kom­mer. Dyrk­er du busk­to­mater trenger du ikke bekym­re deg for tyver i starten i det hele tatt.

Ran­ke­to­mater må du fjerne tyvene på. Tyver er nye, konkur­rerende skudd som vokser frem i over­gan­gen mel­lom plantestilken (stam­men) og et blad. Ta et god tak i tyven når den er så stor at du klar­er å få tak i den og vri den av. Ran­ke­to­mater er ofte mer­ket “inde­ter­mi­nate” på frø­pos­er, mens busk­to­mater er mer­ket som busk eller “deter­mi­nate” og det står ofte infor­masjon om du skal fjerne tyver eller ikke.

Tomatplante med tyv
Her er en bit­teliten tyv som senere må fjernes før den blir et konkur­rerende skudd.

Ikke plant ut for tidlig!

Ikke plant ut tomater før nat­tetem­per­a­turen er sta­bil på minst 10 grad­er, og det ikke kom­mer frost­net­ter. Du kan beskytte plantene noe med fiber­duk, men det hold­er ikke mot kraftige tem­per­atur­fall ned mot minus­grad­er. Planter som står for kaldt, stur­er og vek­sten brem­ses opp. Det er så utrolig surt å miste tomat­planter bare for­di du har en jun­gel inne og du er utålmodig. Du kan ha flaks, men det kan like gjerne gå galt. I øst­land­som­rådet bør du vente til etter 17. mai før du vur­der­er å plante ut, og selv da er du ikke trygg. I mitt inn­land­skli­ma planter jeg ut i juni.

Får plantene en frostsmell, kan de likev­el se OK ut. Men du vil se etter­hvert at plantene bruk­er litt lenger tid på å komme igang igjen.

Har du kjøpt tomat­planter på gart­neri eller hage­sen­ter, bør de også til­vennes ute­liv­et, de kan ha stått inne hele tiden for alt du vet. Sjekk røt­tene og se om plantene trenger ompotting.

LES VIDERE I DEL 2


Tomatskolen del 1:  Å dyrke tomater fra frø, prik­ling og herd­ing av planter

Tomatskolen del 2: Om plant­i­ng og gjødsel

Tomatskolen del 3: Stell på tam­p­en av som­meren + gode rutiner