Slik lykkes du med tomater — del 3

Tomatskolen del 3

Hvor­dan steller du tomat­plantene på tam­p­en av som­meren, og må du toppe tomat­plantene? Når gjør du det? Vi pre­sen­ter­er tomatskolen med gode tips!

Tomater modnes
Tomatene modnes ujevnt utover sommeren.

Del 1 omhan­dler å dyrke tomater fra frø, prik­ling og herd­ing av planter før de settes ut.

Del 2 om plant­i­ng og gjødsel.

Topping og stell av tomatplantene

Busk­to­mater trenger du ikke bekym­re deg så mye om, de har begrenset lengde­vekst. Unntaket er når som­meren er på hell og du skal ha mod­net de siste tomatene før frost, da fjern­er du tyver og kan gjerne toppe busk­to­mater også.

Ran­ke­to­mater bør toppes så ikke planten blir for høy, de fleste del­er av lan­det rekker ikke tomatene å bli modne på store planter på fri­land og kald-dri­vhus. På sen­som­meren, når du ser at det er ca 6 uker til tem­per­a­turen vil falle ned mot null, klip­per du av topp­skud­det. Klipp et par blad­er over øver­ste blom­sterk­lase, den lar du stå i håp om at tomatene rekker å utvikles. Lar du plantene vokse og vokse, rekker ikke alle tomatene å utvikle seg og modne som de skal. Når det bare er et par uker igjen til frosten kom­mer, fjern­er jeg alt av blom­ster, de vil ikke rekke å utvikle tomater den siste tiden, så da kan plantene bruke kreftene på å modne de siste tomatene.

Sykdom på plantene

Ved tegn til syke blad­er fjern­er du bladene umid­del­bart og leg­ger dem i matavfal­l­et, de skal ikke på kom­posten der de kan spre syk­dom. Ser du mugg på bladene, er det for tett og fuk­tig og du bør tynne i blad­massen. Gule eller visne blad­er hjelper ikke tomat­planten mer, og kan fjernes.

Syke blad­er fjernes helt inne ved stam­men, tyn­ner du kan du klippe av det ytter­ste av bladet. Spe­sielt sent i sesongen er det vik­tig å få fjer­net en del blad­er, når kveldene blir fuk­tigere. Det samme gjelder tomater med syk­dom. Få dem vekk fra planta!

Reis­er du bort og må ha hjelp til å stelle tomatene, gi gode instrukser så du ikke kom­mer tilbake til vanstelte tomater (se bildet). Da er det mye å klippe vekk etterpå.

Stell av tomatplanter
Tomater må ha tilsyn. De vokser fort, og lid­er i fuk­tig vær og vek­selvis tørke. Da blir ikke resul­tatet noe bra.

Når høsten kommer

Har du grønne tomater når høsten kom­mer og frosten truer, ikke fortvil. Plukk de grønne tomatene og legg dem i en papir­pose (jeg bruk­er de vi har til matavfall) innendørs og la dem modne i den. Det er varme som mod­ner tomater, ikke sol. Å legge dem i vin­duskar­men inne er der­for meningsløst.

Modne tomater i papirposer
Tomater modnes inne i papirposer.

Vi har varmek­abler i kjøkken­gul­vet, så jeg set­ter tomat­posene (med 20–25 tomater i hver pose) på gul­vet, med posen litt åpen så det kom­mer til litt luft. Har hatt gode resul­tater med dette i mange år. For å få raskere mod­ning, leg­ger jeg alltid en mod­en tomat sam­men med de grønne. Jeg pass­er også på å plukke ut tomater ut av posene etter hvert som de blir modne, og leg­ger dem i en kurv på kjøkken­benken – klare til bruk. Merk deg at veldig små tomater ikke alltid modnes skikke­lig, de er ikke fer­dig utviklet. Tomater på stør­relse med ert­er kan du trygt overse.

Tomater tåler over­hodet ikke frost. Så hold øye med været, det snur fort! Jeg har blitt over­ras­ket av frost­net­ter flere ganger, og trodd at jeg kunne ta inn de siste grønne tomatene mor­ge­nen etter­på og modne dem. Det blir ikke så vel­lykket. På bildet over ser du et par tomater som er frost­skad­ede (litt gjen­nom­sik­tig hvite i far­gen), de råtnet.

Frost på tomater
Frost­skad­er på tomat­planter om høsten.

Har du dyr­ket tomater i store pot­ter, er det en smal sak å ta dem inn for å gi dem noen uker ekstra. Vær opp­merk­som på at det kan følge med insek­ter inn, sett gjerne opp lim­feller når du tar plantene inn i varmen.

En god rutine for stell av tomater

Hvis du ikke har mulighet til å sjekke tomat­plantene jevn­lig (flere har automa­tisk van­ning og svettes­langer og ser ikke etter plantene hver dag), sett av en fast ukedag for tomat­sjekk:

Først ser du om blad­er er syke eller friske, og fjern­er syke og visne blad­er hvis det trengs.

Dernest fjern­er du alt av tyver på ran­ke­to­mater (ikke busk­to­mater). Så ser du om trenger å gi plantene mer støtte. Det er surt å miste mange tomater når grenene knekker.

Når alt ser gre­it ut, gjød­sler du (gjerne i forbindelse med at du van­ner) etter du har dekket med nytt gressklipp. Får du til en slik innar­bei­det ruti­ne, havn­er du ikke så lett på etter­skudd med tomat­stel­let og blir ikke over­ras­ket av nye skudd eller tomat­planter som sturer.

Moden tomat
Hvis alt går som det skal, har du store, modne tomater om høsten.

Lykke til med tomatdyrkingen!


Tomatskolen del 1:  Å dyrke tomater fra frø, prik­ling og herd­ing av planter

Tomatskolen del 2: Om plant­i­ng og gjødsel

Tomatskolen del 3: Stell på tam­p­en av som­meren + gode rutiner