Tips til dyrking av frø fra vår frøpakke-konkurranse

Her er veiled­ning til frøene fra vår Face­book-konkur­ranse i april, der vi trakk ut fem vin­nere som vant frø:
Noen av frøene kan sås både inne og ute, begge metoder har fordel­er og ulem­per. Inne har du god kon­troll, men må herde plantene før de plantes ut hvis ikke du bruk­er dem direk­te til mat (urter, salat) etter behov.

Spirer av ruccola frø
Spir­er av ruc­co­la frø
.


Slik dyrk­er du de ulike sortene i våre frø­pakker: Bruk såjord når du sår innendørs. Godt rengjorte melkekar­tonger, røm­me­beger og annen plas­tem­bal­las­je fra frukt eller lik­nende kan fint brukes i stedet for pot­ter hvis du lager hull i bun­nen. Jeg bruk­er ofte såbrett som pass­er i vin­duskar­men (se bildet over), men må spe på med begre og kar­tonger.
Dekk gjerne med gjen­nom­sik­tig plast til plantene har spirt og kom­met med egne blad­er. Vik­tig at plantene får godt lys uten at det blir alt­for varmt. Er det for varmt eller for lite lys, blir plantene lange og spin­kle; de strekker seg etter lyset.
Husk at planter sådd inne herdes før de plantes ut. Ta dem ut noen timer i skygge noen dager, før de får lengre ute­pe­ri­oder og sol. De skal uansett ikke stå ute om nat­ta med store tem­per­atur­forskjeller og risikere en frost­natt!
Ved såing: Husk å trykke lett på jor­da så frøene får kon­takt med jord, holdes fuk­tig til de har spirt og ved jevn tem­per­atur. Så tynt, det vil si ikke for tett. Da slip­per du å tynne.
UTE sår du i rett i dri­vbenk, pallekarmer eller i bed i løs og fin jord, og har du hvit duk over beskyt­ter det plantene mot skad­edyr når de spir­er og hold­er både tem­per­atur og fukt jevnere. Tips til de ulike sortene:

SALAT: Asi­asalat ‘fargemiks’ av sortene ‘Mizu­na’, ‘Red Giant’, ‘Gold­en Frills’ og ‘Pur­ple Frills’
Må ha min­i­mum 12 grad­er for å spire.
Kan sås i pot­ter, dri­vhus eller dri­vbenk fra mars/april av, eller på fri­land om som­meren (gjerne så sent som juli). 50–80 frø pr løpeme­ter i bed. Sol­hatt anbe­faler å så den sent, i juli/august på fri­land. Planteav­s­tand ca. 3 cm.
Kan dyrkes som babyleaf, alt­så at den knipes/klippes blad­er av stadig vekk. Vokser den seg større, skal den også tåle å klippes ned til ca 2,5–5 cm og komme igjen. Holdes jevnt fuk­tig, ellers har enkelte sorter lett for å gå i stokk. Gjød­sle jevnt og trutt etter hvert. (Ny sort for meg også, denne).

SALAT: Hode­salat miks av sortene ‘Sal­ad bowl’, ‘Win­ter Den­si­ty’, ‘Lit­tle Gem’, ‘Lob­joits’, ‘All Year Round’, ‘Mar­vel of Four Sea­sons’, ‘Webbs Won­der­ful’, ‘Lol­lo Rossa’, ‘Great Lake’s
INNE eller UTE. Så inne i såjord fra april av eller 3–5 uker før utplant­i­ng, frøene skal dekkes med jord, ca 5 mm.
Prik­le små­planter for­sik­tig om i små pot­ter eller såbrett og la de herdes før de plantes ut.
SÅ UTE: Så tynt i fur­er på 1–1,5 cm. dybde ca 30 cm avs­tand mel­lom rad­er og planter. Hold jor­da fuk­tig til frøene spir­er, ca 7–14 dager. Har du sådd for tett, kan du fly­tte planter for­sik­tig over i en annen rad eller late som du har babyleaf. Salat­frø spir­er best når det ikke er alt­for varmt, ideell tem­per­atur er 16–18 grad­er. Gjød­sle jevnt og trutt når plantene har vokst litt.

SALAT: Blad­salat miks av sortene ‘Cat­a­logna’, ‘Lol­lo’, ‘Grand Rapids’, ‘Rossa di Tren­to’, ‘Red sal­ad bowl’
Kan også startes inne i pot­ter (se Hode­salat miks), men må da herdes hvis de skal plantes ut og gjerne dekkes med duk etter utplant­i­ng.
Så ute når jor­da er varm (april-juni): så tynt i rad­er (med 25 cm avs­tand til neste rad) i pallekarmer eller bed. Frøene skal dekkes lett med jord. Hold jor­da fuk­tig til frøene spir­er, ca 7–14 dager.
Kan brukes som babyleaf og klippe et blad her og der (se asi­asalat), eller tynn ut til salath­oder med minst 15 cm avs­tand mel­lom plantene. Gjød­sle jevnt og trutt.

SALAT: Ruccula/Rucola, salat­sen­nep
Trenger minst 15 grad­er for å spire. Start inne i pot­ter året rundt eller ute i rad­er (se hode­salat) når jor­da er varm. Ruc­co­la tilhør­er kål­fam­i­lien, og angripes lett av skad­edyr på fri­land. Begrens skaden ved å dekke med hvit duk, eller så på sen­som­meren utendørs. Sådybde ca 5 mm, Planteav­s­tand 2–3 cm og radav­s­tand 15–20 cm. Kan også brukes som klippesalat/babyleaf (se bildet neden­for), ikke klipp ned hele plan­ta men noen blad­er her og der. OBS at ruc­co­laen du dyrk­er selv har mye kraftigere smak enn det slappe greiene du får kjøpt i butikk! Den må ikke tørke ut. Gjød­sle jevnt og trutt når de er såpass store som på bildet.

Ruccola småplanter
Ruc­co­la

GUL LØK ‘Rijns­burg­er’ eller ‘Bed­ford­shire Cham­pi­on’
Så frøene ca 1 cm dypt i april innendørs, eller dri­vbenk ute hvis det er varmt. De bør helst ha 20–25 grad­er når de spir­er, deretter litt kjøligere — lyst og luftig og svalt. Plantene blir sterkere om de klippes ned til 5–6 cm lengde når de har blitt 10–12 cm lange, syl­tynne stilk­er. Stilkene bør ikke stå tet­tere i potte/brett enn 2–5cm. Det du klip­per av, kan spis­es som gress­løk.
Herdes og plantes ut når det ikke er fare for frost.
Sett den grunt men fast.
Det tar lang tid for at løken utvikler seg, og der­for er den fin som en rad mel­lom andre planter, som f.eks salat eller gul­rot (men ikke bøn­ner eller ert­er). 10 cm planteav­s­tand og 20–25cm mel­lom radene. Løk vokser dårlig hvis den må konkur­rere med ugras, vær for­sik­tig når du luk­er da den har et grunt rot­sys­tem. Skal ha sol. Tåler noe tørke, men utvikles best hvis den får vann i tørre peri­oder. Skal ikke ha for mye næring, for mye nitro­gen gir mye blad­verk og liten løk. Høstes i tørt vær om høsten. [info hos Runåbergs]

VÅRLØK ‘White Lis­bon’
Frem­gangsmåte og forhold som gul løk (se over), start inne, klipp ned og plant ut når det ikke er fare for frost. Kan også sås i omganger ute da den vokser raskere enn gul løk, fra jor­da er varm til midten av juli.
2 cm avs­tand og 15–20 cm mel­lom radene.
Tåler noe frost om høsten, og de siste plantene kan høstes inn sent. ‘White Lis­bon’ dan­ner en liten rundt løk på enden om den står lenge i bed.
Tar ca. 60 dager fra såtid­spunkt til innhøst­ing. [info hos Runåbergs]

GULROT ‘Milan’
Noen starter gul­røt­ter i (stående) melkekar­tonger eller dype, store pot­ter. Så ute i bed i april/mai er enklere, de tåler dårlig ompot­ting.
Sådybde i rad­er ca 1 cm, 4 cm planteav­s­tand (så tynt så slip­per du å tynne!) radav­s­tand 40 cm. Vann gjerne i raden før du sår.
Jor­da må holdes lett fuk­tig, hvis det dan­ner seg en tørr sko­r­pe på jor­da trenger ikke plan­ta igjen­nom jord­laget.
Det tar ca 110 dager fra sådd til innhøst­ing.
For å unngå gul­rot­fluean­grep, planter du tagetes i rad­er på begge sider, og fjern­er planter du har tyn­net (gul­rot­flua går etter lukt). Jeg har aldri hatt angrep på mine gul­røt­ter!
Dekk gjerne med duk når plantene er veldig små. Hvis duken lig­ger på hele tiden, blir gul­rot­gres­set for kraftig og smak­en på gul­ro­ta dårligere. Fjern der­for duken etter hvert. Gjød­sle gjerne med bren­nesl­e­vann. PS: Runåbergs anbe­faler å legge frøene i lunkent vann dagen før de skal sås. Tørk av frøene og så dem i rad­er ute. [Mer info om gul­rot her hos Runåbergs]

Gul­rot og tagetes — for tagetes beskyt­ter mot gulrotflue!

GRØNNKÅL ‘Lerchen­zun­gen’
Start inne i potter/såbrett i april/mai, ved ca 15–20 grad­er ca 4–6 uker før utplant­i­ng, sådybde ca 0,5–1 cm. Det var ikke så mange frø av denne, men den har høy spire­pros­ent og det blir store fine planter — nok til å fylle en pallekarm. De settes litt kjøligere når de har spirt, men stur­er under lengre tid ved lavere tem­per­atur enn 14 grad­er.
Prik­les, herdes og plantes ut med ca 40–50 cm avs­tand alle veier. Jeg dekket min pallekarm med hvit duk i fjor til plantene var ganske store, og hadde null prob­lem med insek­ter. Kan sås ute i rad­er også. Tåler litt frost, og kan høstes langt utover vin­teren. 70 dager fra såtid­spunkt til innhøst­ing. Overv­in­tr­er i Sør-norge og vest­landet (les: varmere strøk).
TIPS TIL BRUK: I fjor høstet jeg inn grønnkål sent, kut­tet vaskede blad­er opp i strim­ler, tør­ket dem lett med papir og freste raskt i stekepanne med litt smør og hvitløk, og vel avkjølt pakket jeg dette ganske flatt i 1‑liters fry­se­pos­er. Så brekker jeg bare av en stor “bit” og har rett i sup­per eller pas­tasaus hele vinteren!

REDDIK ‘Chi­na Rose’ også god som spir­er
Kan dyrkes som spir­er innendørs til salat/brødskiva, eller sås ute til store red­dik­er i juni/juli. Er en Daikon-type som blir lange, det tar ca 55 dager til den er fullmod­en. 15cm radav­s­tand, så tynt i fuk­tige rad­er 1–1,5 cm dypt. De blir noe større enn andre red­dik­er, tynn ut til ca 10cm planteav­s­tand. Den kan også dyrkes i store (dype) pot­ter eller kasser.

BASILIKUM ‘Ital­ien­sk stor­bladet’ (ettårig)
Basi­likum kan dyrkes innendørs hele året (gjerne med noe til­legg av lys om vin­teren). Så frøene litt glis­sent i en potte med fuk­tig jord så du slip­per å tynne ut, dekk med et tynt lag jord og hold en tem­per­atur på 15–20 grad­er, så spir­er det raskt.
Små basi­likum­planter kan bli solsvid­de i direk­te sol. Jeg har mine i et østvendt vin­du når sola steik­er om våren/sommeren.
Du kan klippe av den over ett blad­par og bruke den i mat­en jevn­lig, men vil du ha større planter og mer å høste sam­tidig (til pesto for eksem­pel), bør den pottes om eller få 5 cm planteav­s­tand i pot­ta den er sådd i.
Når du høster av den, la det stå igjen en stilk på 8–10cm, så vokser den videre med sideskudd.
Husk å herde den hvis den skal plantes ut, den lik­er å stå lunt med 15–20 cm planteav­s­tand. Har du den inne i en kald vin­duskarm, kan den sture hvis den får mye vann og har det kjølig sam­tidig.
UTE: Sne­gler er dessverre veldig glad i basi­likum, så er du plaget med sne­gler kan det lønne seg å dyrke den i pot­ter. Jeg anbe­faler å starte basi­likum inne, ellers risik­er­er små­plantene å bli spist opp av skad­edyr på friland.

Basi­likum

BLADPERSILLE ‘Ein­fache schnitt’ (to-årig)
Kan sås både inne og ute. Så 5–8 frø per potte ca 0,5mm dypt, eller så direk­te ute fra mai av. Planteav­s­tand 10cm, 20cm radav­s­tand. Klipp av enkelt­stilk­er etter hvert som du trenger det, den kan høstes flere ganger. Hold­er seg fin langt utpå høsten, og tåler noen kulde­grad­er før den vis­ner ned. Kom­mer igjen neste år, men er litt treg. Hos meg trives den godt innimel­lom andre grønnsaksplanter.

OREGANO ‘Samoth­rake’ (gresk oregano) Flerårig
Sås innendørs fra april-mai av, 10–12 frø per potte. Må ha 18 grad­er for å spire. Frøene er bittes­må, strø de ut på over­flat­en av fuk­tet jord og dryss såvidt litt jord over.
Plantes ut når jor­da er varm, trenger 20–25cm plass men bruk­er du mye oregano, kan den godt plantes tet­tere hvis den stadig klippes av. La det stå igjen en stilk på 8–10cm, så vokser den videre med sideskudd. Er småbladet og har god og kraftig oreganos­mak. Kan også sås direk­te ute i mai når jor­da er god og varm. Lik­er vel­dren­ert jord. Som kry­d­derurter flest, er den best på smak før den blom­str­er, så det løn­ner seg å klippe av litt når plan­ta er stor og heller tørke avklippet.

TIMIAN ‘Eng­lish Win­ter’ Flerårig
Klas­sisk timi­an som blir 15 cm høy. Fryser tilbake i kalde strøk av lan­det, men kan ofte klippes av gjen­nom vin­teren (jeg børster vekk snøen). Følg fram­gangsmåten for oregano, men plant gjerne noen stilk­er sam­men. Blir mer vedet etter som årene går, men som ung kan den bare klippes av og bruke både blad­er og stilk av.

Vi har også en enkel og kort­fat­tet veiled­er for å så frø her!