Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Personvern hos Spiselig

På Spiselig.info/Spiselig.no sam­ler vi ikke inn unød­vendig infor­masjon om deg og dine nettvaner.

Kort for­t­alt:

  • Spiselig lagr­er ikke infor­masjon om deg på våre servere.
  • Spiselig har ingen medlems­data­base eller bruk­erkon­to­er som gjør at vi sam­ler inn eller lagr­er per­son­lig infor­masjon om deg.
  • Spiselig sel­ger ikke infor­masjon om våre brukere til noen.
  • Vel­ger du å kom­mentere et inn­legg (der det er mulig), vel­ger du selv hvor­dan du iden­ti­fis­er­er deg i inn­legget. Denne infor­masjo­nen vil i så fall allerede være lagret i din kon­to hos leverandøren av diskusjon­s­mod­ulen, vi bruk­er Dis­qus som plat­tform til dette i skrivende stund. Der har du selv over­sikt over hva du har skrevet hvor, og kan endre dine opplysninger.
  • Tar du kon­takt med oss via e‑post, lagr­er vi ikke din e‑post adresse noe sted. Vi slet­ter e‑posten når dialo­gen med oss er avsluttet.

Mer infor­masjon

Som de fleste nettst­ed­er, analy­ser­er vi trafikkin­for­masjon. Det vil si hvor mange som har besøkt oss, hvilken plat­tform de bruk­er (f.eks mobil eller net­tle­ser­type) og hvilke sider som er mest pop­ulære. Disse opplysnin­gene er grunnlaget for funksjon­alitet på sidene våre — som eksem­pelvis en automa­tisk vis­ning av “mest pop­ulære artikler”.

  • Vår pub­lis­er­ingsplat­tform er Word­Press. Word­Press-funksjon­alitet og Google-tjen­ester gjør at vi har en mer detal­jert per­son­vern­pol­i­cy du kan du lese om her.
  • Når du bruk­er våre nettsider, sier du deg også enig i våre vilkår for bruk. De finner du her.

Har du spørsmål i forbindelse med per­son­vern, må du gjerne ta kon­takt med oss via e‑post.