Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Personvern — detaljinformasjon

Sist opp­datert: 15. sep­tem­ber 2018 Spiselig ved redak­tør Iril Kolle (“vi”, “oss”, eller“vår”) er ans­varlige for Spiselig sidene på Spiselig.info/Spiselig.no (også kalt “nettst­edet” eller “tjen­esten”).

Denne siden gir ytterligere infor­masjon om vår per­son­vern­pol­i­cy og leverandør­er av tjen­ester vi benytter.

Vi del­er ikke infor­masjon med noen ut over det som står beskrevet her.

Vi bruk­er infor­masjon, eksem­pelvis trafikkin­for­masjon, for å forbedre nettst­edet. Ved å bruke nettst­edet Spiselig, sier du deg enig i innsam­ling av data som beskrevet på denne siden. Du sier deg også enig i vilkårene for bruk av nettst­edet, tilgjen­gelig på http://www.spiselig.info

Infor­masjon­sinnsam­ling og bruk

Når du bruk­er vårt nettst­ed, kan det være du blir bedt om infor­masjon som kan iden­ti­fis­ere deg (som f.eks i debat­tinn­legg eller kom­mentar­er). Per­son­lig infor­masjon kan inklud­ere, men er ikke begrenset til:

Net­tle­ser­logg (log­g­da­ta)

Net­tle­seren din reg­istr­erer hva du ser på når du surfer på nett via PC eller mobil. Dette sam­les i en logg, som vi også får infor­masjon fra (som kun gjelder Spiselig, ikke andre sted­er du surfer). Dette kalles log­g­da­ta. Disse dataene kan inneholde infor­masjon som din IP-adresse, hvilken net­tleser du bruk­er, hvilke sider hos oss du har lest, og tid­spunk­ter for ditt besøk, samt hvor lang tid du har vært på vårt nettsted.

Google Adsense og cookies

Google, som tred­jepart­sleverandør, bruk­er cook­ies for å vise annonser på våre sider. Cook­ies er fil­er med små data­mengder, som kan inklud­ere en anonym unik iden­ti­fis­er­er. Cook­ies sendes via net­tle­seren din og lagres på din harddisk.

Vi, eller leverandør­er vi bruk­er, kan sam­le inn infor­masjon via cook­ies. Du kan slå av cook­ies i net­tle­seren din, og du kan også surfe helt anonymt med ulike net­tle­sere. Du vil likev­el kunne lese alle våre artik­ler. Det kan være noe funksjon­alitet ikke vil virke som det skal, for eksem­pel vis­ning av kom­men­tar­felt eller annonser, hvis du slår av cook­ies i net­tle­seren din.

Tred­jepart­sleverandør­er

Spiselig vil bruke tred­jepart­sleverandør­er for å gi en best mulig net­top­plevelse, å gi deg tjen­ester og funksjon­alitet på våre veg­ne, eller hjelpe oss i å analy­sere hvor­dan sidene våre leses og blir brukt.

Disse leverandørene har til­gang til din infor­masjon kun for å utføre slike opp­gaver på veg­ne av oss, og skal ikke benytte opplysnin­gene til andre formål.

Sikker­het

Din sikker­het på net­tet er vik­tig for oss. Men husk at ingen over­føring av data på inter­nett eller lagring av data er 100% sikker. Vi lagr­er ikke data om deg på egne ser­vere, og bruk­er kom­mer­sielt god­kjente metoder for å beskytte infor­masjo­nen vi mot­tar. Likev­el kan vi ikke garan­tere 100% sikkerhet.

Lenker til andre nettst­ed­er og sider

På Spiselig,info/Spiselig.no vil du finne artik­ler med lenker til andre sider som ikke er under vår kon­troll. Vi er svært nøye med hvilke sider vi lenker til, men når du klikker en lenke som tar deg til et annet nettst­ed, anbe­faler vi at du sjekker per­son­vern­pol­i­cyen der. Vi har ingen kon­troll over, og kan der­for heller ikke ta ans­var for innhold, per­son­vern­prak­sis eller andre tjen­ester andre nettst­ed­er har. Dette kan også endre seg etter at vi har besøkt siden, så vi anbe­faler deg å være kri­tisk til alle nettst­ed­er du besøker.

Per­son­vern for barn

Det skal være trygt å besøke Spiselig.
Spiselig.no/Spiselig.info har ikke innhold som er tilpas­set, ret­tet mot eller ment for barn. Det betyr selvsagt ikke at barn ikke kan ha glede av å bruke nettst­edet. Vi sam­ler ikke bevisst inn infor­masjon om noen under 18 år. Hvis du som forelder/foresatt oppdager at barn har gitt oss per­son­lig infor­masjon, kan du ta kon­takt med oss. Oppdager vi at dette har skjedd selv, slet­ter vi infor­masjo­nen umiddelbart.

Vi føl­ger loven

Vi gir ikke ut noe infor­masjon, såfremt vi ikke er for­p­lik­tet til å gjøre dette etter hen­ven­delse fra poli­ti eller andre myn­digheter som kan for­lange dette etter norsk lov.

Endringer i vår personvernpolicy

Det kan være vi må opp­datere vår per­son­vern­pol­i­cy etter hvert som nettst­edet utvikles. Vi vil gjøre deg opp­merk­som på endrin­gene ved å opp­datere per­son­vern­si­d­ene våre. Endringer er først igangsatt når du leser om det her.

Kon­takt oss

Er noe av dette uklart, ber vi deg ta kon­takt! Du finner også mer infor­masjon om Spiselig på siden Om oss.