Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vilkår for bruk

Sist opp­datert: 16. sep­tem­ber 2018 

Vennligst les gjen­nom vilkår for bruk (“vilkår”, “betingelser”) før du benyt­ter Spiselig.

Din til­gang til og bruk av Spiselig sine sider er betinget av at du aksepter­er vilkårene som beskrevet her, og vår per­son­vern­erk­læring. Vilkårene omfat­ter alle besøk­ende som bruk­er våre sider/tjenester.

Ved å bruke (lese) våre sider, aksepter­er du disse betingelsene, også på veg­ne av evt. fir­ma eller andre juridiske enheter du rep­re­sen­ter­er. Er du uenig i vilkårene, kan eller bør du ikke bruke våre sider.

Opphavsrett/copyright

Alt av tekst, illus­trasjon­er, opp­skrifter og foto på disse sidene er © Spiselig/Iril Kolle hvis ikke annet er angitt. Alle ret­tigheter for­be­holdes; Det er ikke tillatt å kopiere eller pub­lis­ere hele/deler av Spiselig.no/Spiselig.info eller tilhørende net­tadress­er uten skriftlig sam­tykke. Ethvert brudd vil kunne bli for­ful­gt rettslig.

Du kan ikke gjen­gi, over­føre eller lagre (hverken med script, frames, page includes eller andre tekniske metoder) innhold­et på disse sidene uten skriftlig samtykke.

Bruk av materiell, utdrag fra saker
Pri­vat ikke-kom­mer­siell bruk: Du kan fritt benytte utdrag av materiel­let på disse sidene til pri­vat, ikke-kom­mer­sielt bruk uten nærmere god­kjen­ning fra oss så sant:
1) Du ikke dri­ver en blogg, por­tal, nettst­ed eller tjen­este som er kom­mer­siell, inklud­ert andre tjen­ester på nett, mobil- eller pro­gram­vare som er i konkur­ranse med oss, og:
2) Du bruk­er oss som tydelig kilde­hen­vis­ning med peker til vår artikkel.

Du kan ikke skrive om artik­ler, manip­ulere bilder eller på annen måte endre materiell du har lastet ned eller kopiert fra nettst­edet, dette gjelder også materiell du har tileg­net deg via nettst­edet. Van­lig sita­trett er ellers gjeldende.

Lenker til andre nettsteder

Vi kan ikke garan­tere for innhold­et på andre nettsider selv om du finner en peker dit fra våre sider — innhold kan endre seg!
Vi ønsker å ha et aktuelt nettst­ed, med best mulig infor­masjon til våre lesere. Vi vil etter­strebe å bruke og opp­datere lenker med et ser­iøst innhold. Du er inneforstått med, og aksepter­er, at vi ikke kan holdes ans­varlig for innhold­et og eventuelle endringer i innhold, domen­er o.l. på nettsi­dene eller tjen­estene det lenkes til, og at Spiselig umulig kan kon­trollere slikt innhold til enhver tid.

Vi ber deg også sjekke de andre nettst­e­denes per­son­vern­pol­i­cy, da det kan være annerledes enn hos oss.

Ans­vars­be­gren­sning

Spiselig har intet ans­var for tap eller skad­er forår­saket av infor­masjon du finner hos Spiselig eller hos nettst­ed­er Spiselig lenker til.

Spiselig kan ikke stå til ans­var for eventuelle skad­er eller prob­le­mer som opp­står i forbindelse med at du føl­ger tips og infor­masjon fra våre sider, dette gjelder også svar på spørsmål som er sendt oss. Vi erk­jen­ner ikke ans­var for direk­te eller indi­rek­te skad­er, prof­itt-tap eller andre skader/tap som måtte opp­stå ved din bruk, feilak­tige bruk, misopp­fat­telse av innhold­et, din til­gang eller man­glende til­gang til nettst­edet, herun­der eventuelle feilak­tige opplysninger i innhold­et. Lover og regler kan foran­dres, mate­ri­aler utvikles og andre situ­asjon­er opp­står som gjør at vi ikke 100% kan garan­tere at infor­masjo­nen du finner her er rik­tig til enhver tid.
Vi set­ter der­for pris på å høre fra deg hvis du har annen infor­masjon enn oss, finner feil eller unøyak­tigheter på våre sider eller bare vil komme med en generell kommentar.

Nettst­edet er tilgjen­gelig på en “som det er”-basis, og uten garantier for at innhold blir værende uforan­dret. Vi for­be­hold­er oss ret­ten til å endre/trekke tilbake/fjerne innhold, helt eller delvis, uten nærmere varsel.

Juridisk

Disse vilkårene skal tolkes og etter­heves i samsvar med norsk lov.

Endringer av vilkår

Vi for­be­hold­er oss ret­ten til å opp­datere vilkårene. Du vil finne gjeldende ver­sjon på siden du leser nå.

Spørsmål?

Er noe uklart? Ta kon­takt med oss.